10 heinäkuu 2018 - UUSI BLOGIJULKAISU: Suositusten mukaisesti käytettynä täysmehu ei lisää lihavuuden riskiä

Täysmehun käyttö on toisinaan julkisessa ravitsemuskeskustelussa yhdistetty huoleen lisääntyneestä ylipainon riskistä. Tieteelliset tutkimukset osoittavat kuitenkin päinvastaista: keskimäärin täysmehun käyttömäärät jäävät pieniksi ja kohtuullinen täysmehun käyttö ei näyttäisi lisäävän lihavuutta.

Teollisuuden tuottaman tiedon (1) perusteella voidaan arvioida, että täysmehua käytetään Euroopassa keskimäärin noin 0,3 dl päivässä, mikä vastaa noin 14 kcal:in päivittäistä energiansaantia. Finravinto 2012 –tutkimus (2) antaa hyvin samansuuntaisen arvioin suomalaisten aikuisten keskimääräisestä täysmehun kulutuksesta (0,3-0,4 dl päivässä). Noin joka viides nainen tai mies ilmoitti käyttäneensä täysmehua. Täysmehua käyttäneillä naisilla keskimääräinen käyttömäärä oli 1,3 dl ja miehillä 2,0 dl. päivässä. Huoli täysmehun laajamittaisesta ylikulutuksesta ei siis ole tutkimusten valossa perusteltu.

Täysmehu ei ole koostumukseltaan korkean energiatiheyden tuote. Esimerkiksi appelsiinitäysmehussa on 46 kcal energiaa 100 grammassa mehua (3), mikä vastaa 2,3 % aikuisen päivittäisestä energiantarpeesta (viitearvo 2000 kcal). Suomalaisten ravitsemussuositusten mukainen yksi pieni täysmehuannos (150 ml) sisältää 70 kcal. Vuonna 2012 julkaistussa lasten ja nuorten juomatottumuksia kartoittaneessa eurooppalaistutkimuksessa todettiin, että tutkitut saivat kaikista mahdollisista juomista energiaa keskimäärin 385 kcal päivässä (4). Mehut, mukaan lukien täysmehut, vastasivat 18 %:sta tästä energiamäärästä.

Täysmehun käyttö ja lihavuus

Tutkimusperustaisten johtopäätösten tekemisen täysmehun ja lihavuuden välisestä yhteydestä tekee haastavaksi se, että monissa tutkimuksissa täysmehua ei ole selkeästi eritelty sokerilla makeutetuista mehuista. Havainnoivien tutkimusten tulokset ovat osin ristiriitaisia. Amerikkalaisissa täysmehun käyttöä selvittäneissä kohorttitutkimuksissa on havaittu yhteys lisääntyneen täysmehun käytön ja lievän painonnousun välillä (5-6). Mozaffarian ja kumppaneiden tutkimuksessa esimerkiksi lihan ja perunan käytön lisääntyminen oli voimakkaammin yhteydessä painonnousuun kuin täysmehun käytön lisääntyminen (5). Seitsemässä eri Euroopan maassa toteutetussa tuoreessa Food4Me-tutkimuksessa ei sen sijaan havaittu yhteyttä täysmehun kulutuksen ja lihavuuden välillä poikkileikkausasetelmassa (7). Havainnoivat tutkimukset osoittavat kuitenkin vain yhteyksiä, eivät kausaalisuutta.

Aiheeseen liittyen on tehty jonkin verran myös kliinisiä tutkimuksia, joiden perusteella syy-seurausyhteyttä voidaan arvioida epidemiologisia tutkimuksia paremmin (8-9). Tuoreessa sitrushedelmätäysmehujen käyttöön kohdistuneessa katsausartikkelissa (8) tutkijoiden johtopäätöksenä on, että olemassa olevien tutkimusten perusteella täysmehun käytöllä ei vaikuttaisi olevan haitallista yhteyttä antropometrisiin mittareihin. Osassa tutkimuksia täysmehun käyttö oli melko runsasta, jopa 5-7 dl päivässä. Tutkimusten kesto vaihteli neljästä viikosta 17 viikkoon. Samanlaiseen johtopäätökseen päädyttiin myös 12 viikon kliinisessä kokeessa, jossa appelsiinitäysmehua käytettiin osana vähäenergistä ruokavaliota (9)

Lapsuusajan lihavuus ja täysmehu

Vuonna 2016 julkaistussa lapsia ja nuoria koskeneessa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä todettiin poikkileikkaus- ja kohorttitutkimusten perusteella, että täysmehun kulutuksen ja lihavuuden välillä ei ole yhteyttä, kun ruokavalion energiansaanti vakioidaan (10). Tutkijaryhmä huomauttaa kuitenkin, että käytännön yksilöohjauksessa on syytä harkita tilannetta aina tapauskohtaisesti: periaatteessahan minkä tahansa ruoan tai juoman erittäin runsas käyttö voi yksilötasolla lisätä energiansaantia siinä määrin, että se altistaa lihavuudelle. Vuotta myöhemmin julkaistussa 8 kohorttitutkimuksen meta-analyysissä todettiin, että täysmehun käyttö ei ole yhteydessä 7-18-vuotiaiden lasten ja nuorten painon muutokseen (BMI z-score). Pienillä 1-6-vuotiailla täysmehun käyttö lisäsi hieman painonnousua, jonka tutkijat kuitenkin arvioivat yksilötasolla määrältään merkityksettömäksi. Meta-analyysi perustui pienten lasten osalta vain muutaman alkuperäistutkimukseen. Tutkijat peräänkuuluttavatkin aiheesta lisää tutkimusta sekä kohorttitutkimusten lisäksi myös satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia.

Täysmehun kohtuullinen käyttö osana tasapainoista ruokavaliota ei lisää lihavuuden riskiä

Tutkimustulokset osoittavat, että täysmehun keskimääräinen käyttö on hyvinkin maltillista, eikä siitä saatava energiamäärä ole kokonaisruokavalion kannalta merkittävä. Havainnoivissa tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia täysmehun yhteydestä ylipainoon tai lihavuuden kehittymiseen. Kuitenkin monissa näistä tutkimuksissa täysmehu on rinnastettu muihin mehuihin, jotka poikkeavat ravitsemukselliselta koostumukseltaan monessa suhteessa täysmehuista. Kliinisten kokeiden perusteella melko runsaskaan täysmehun käyttö ei näyttäisi lisäävän ylipainon tai lihavuuden riskiä, kun energiansaanti on muuten tasapainossa. Samoin lapsilla ja nuorilla tehdyissä tutkimuksissa ei ole pääosin havaittu yhteyttä täysmehun käytön ja painon tai lihavuuden välillä. Olemassa oleva tutkimusnäyttö ei siis tue uskomusta kohtuullisen täysmehun käytön lihottavuudesta.

Lähteet
 1. AIJN (2016) Liquid Fruit Market Report 2015, European Fruit Juice Association market report, a concise and current snapshot of our industry. Brussels 2016.
 2. Anni Helldán, Susanna Raulio, Mikko Kosola, Heli Tapanainen, Marja-Leena Ovaskainen, Suvi
 3. Finravinto 2012 -tutkimus – The National FINDIET 2012 Survey. ISBN 978-952-245-950-3
 4. (painettu); 978-952-245-951-0 (verkko) THL. Raportti 16/2013, 187 s. Helsinki 2013.
 5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ravitsemusyksikkö. Fineli. Elintarvikkeiden koostumustietokanta. Versio 19. Helsinki 2018. fineli.fi
 6. Duffey KJ et al. (2012) Beverage consumption among European adolescents in the HELENA Study. Eur J Clin Nutr 66: 244–252
 7. Mozaffarian D et al. (2011) Changes in diet and lifestyle and long-term weight gain in women and men. N Engl J Med 364: 2392–2404.
 8. Auerbach BJ et al. (2018) Association of 100% fruit juice consumption and 3-year weight change among postmenopausal women in the Women’s Health Initiative. Prev Med 109: 8-10.
 9. Celis-Morales C et al. (2017) Correlates of overall and central obesity in adults from seven European countries: findings from the Food4Me Study. Eur J Clin Nutr. Saatavilla: http://www.nature.com/articles/s41430-017-0004-y
 10. Rampersaud GC & Valim MF (2017) 100% citrus juice: Nutritional contribution, dietary benefits, and association with anthropometric measures. Crit Rev Food Sci Nutr 57: 129-140.
 11. Ribeiro C et al. (2017) Orange juice allied to a reduced-calorie diet results in weight loss and ameliorates obesity-related biomarkers: A randomized controlled trial. Nutrition 38: 13–19.
 12. Crowe-White K et al. (2016) Impact of 100% fruit juice consumption on diet and weight status of children: an evidence-based review. Crit Rev Food Sci Nutr 56: 871–884.
 13. Auerbach BJ et al. (2017) Fruit juice and change in BMI: a meta-analysis. Pediatrics 139: pii e20162454.